تبلیغات
علمیscience - اولویت بندی

درحال مشاهده: علمیscience - اولویت بندی


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

اولویت بندی

24 آذر 96
10:16
امیرحسین ستوده بیدختی
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى، ﻣﻬﺎرﺗﻰ ﺿﺮورى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺗﻼش ﻫﺎى ﺧــﻮد و ﺗﯿﻤﺘــﺎن ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻰ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد آراﻣــﺶ و ﻓﻀﺎﯾﻰ در زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﻓﻀﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺮژى و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﻫﻤﯿﺖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ زﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت، اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺿﺮورى ﺗﺮ اﺳﺖ، اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ و آﻧﺮا ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺗﺮ ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ و ﺧﻮد و ﺗﯿﻤﺘﺎن را از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺘﻰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ از آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد، رﻫﺎ ﺳﺎزﯾﺪ. 

در ﯾﮏ ﺳــﻄﺢ ﺳــﺎده، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎى ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎى زﻣﺎﻧﻰ، ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺳــﻮدآورى ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﺎرى ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﺪ، ﯾﺎ ﻓﺸﺎرى ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وارد ﻣﻰ ﺷﻮد، اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:
 اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى ﺑﺮ اﺳــﺎس ﺳﻮدآورى ﯾﺎ ارزش ﭘﺮوژه، اﺣﺘﻤﺎﻻً راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺗﺮﯾﻦ ﺷــﯿﻮه اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﻧﻮع اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى، ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰ دﻫﺪ.
 ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎى زﻣﺎﻧﻰ، ﺟﺎﯾﻰ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد، ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷــﻤﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ روى ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻰ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﻬﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻼش اﻧﺪﮐﻰ از ﺳﻮى ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوژه را ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ زﯾﺎدى ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
و، ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺷﺠﺎع (و اﺣﺘﻤﺎﻻً اﺣﻤﻖ) ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر رﺋﯿﺲ ﺧﻮد ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم و ﺗﮑﻤﯿﻞ وﻇﺎﯾﻔﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر، ﻣﻨﻄﻘﻰ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

 • این دیدگاه در تاریخ 25 دی 97 01:56 ارسال شده است
  bddViaby میگه :

  [url=http://viagragenerics.com/]online viagra prescription[/url] alternative viagra <a href="http://viagragenerics.com/">cheap viagra online</a>

 • این دیدگاه در تاریخ 24 دی 97 22:09 ارسال شده است
  bfbopept میگه :

  [url=http://erectionakebd.com/]viagra online canada[/url] viagra generic <a href="http://erectionakebd.com/">is there generic viagra</a>

 • این دیدگاه در تاریخ 24 دی 97 14:31 ارسال شده است
  ddbamavy میگه :

  [url=https://www.niqabsquad.com/]what does generic viagra look like[/url] buy generic viagra online <a href="https://www.niqabsquad.com/">buy generic viagra 100mg</a>

 • این دیدگاه در تاریخ 24 دی 97 14:12 ارسال شده است
  nnmPidly میگه :

  [url=http://cialiscials.com/]best place to buy cialis online reviews[/url] cialis brand <a href="http://cialiscials.com/">buy cialis online without prescription</a>

 • این دیدگاه در تاریخ 23 دی 97 22:52 ارسال شده است
  bfgcarly میگه :

  [url=http://viagravkash.com/]viagra online prescription free[/url] low price viagra <a href="http://viagravkash.com/">viagra online prescription</a>

 • این دیدگاه در تاریخ 23 دی 97 14:48 ارسال شده است
  aaqknina میگه :

  [url=http://viagraoahvfn.com/]generic viagra india[/url] buy viagra new york <a href="http://viagraoahvfn.com/">buy generic viagra</a>

 • این دیدگاه در تاریخ 22 دی 97 10:57 ارسال شده است
  jjyBeese میگه :

  [url=http://cialisckajrhd.com/]how to order cialis online safely[/url] cialis canada <a href="http://cialisckajrhd.com/">buying cialis online safely</a>

 • این دیدگاه در تاریخ 21 دی 97 10:07 ارسال شده است
  bbsStuck میگه :

  [url=https://bitcapblog.com/]when will viagra be available in generic[/url] buy viagra new york <a href="https://bitcapblog.com/">when will generic viagra be available</a>

 • این دیدگاه در تاریخ 21 دی 97 08:57 ارسال شده است
  bafamavy میگه :

  [url=https://movietrailershd.org/]viagra online generic canada[/url] order viagra online <a href="https://movietrailershd.org/">generic viagra usa</a>

 • این دیدگاه در تاریخ 20 دی 97 21:31 ارسال شده است

  <a href="http://canadianonlinepharmacybsl.com/">overseas pharmacies that deliver to usa</a>
  http://canadianonlinepharmacybsl.com/
  <a href=http://canadianonlinepharmacybsl.com/>approved canadian pharmacies online</a>

 • این دیدگاه در تاریخ 20 دی 97 20:42 ارسال شده است
  viagra online میگه :

  shortness of breath after taking sildenafil buy viagra starting sildenafil dose

 • این دیدگاه در تاریخ 20 دی 97 20:08 ارسال شده است
  vvecarly میگه :

  [url=http://canadiannowv.com/]buy real viagra online[/url] viagra online without prescription <a href="http://canadiannowv.com/">online pharmacy viagra generic</a>

 • این دیدگاه در تاریخ 20 دی 97 15:17 ارسال شده است
  aazknina میگه :

  [url=https://holidayrentallorgues.com/]canadian generic viagra[/url] how to use viagra <a href="https://holidayrentallorgues.com/">order viagra online</a>

 • این دیدگاه در تاریخ 20 دی 97 14:37 ارسال شده است
  buy cheap viagra میگه :

  mix cialis and viagra viagra best viagra on the market

 • این دیدگاه در تاریخ 20 دی 97 10:45 ارسال شده است
  hhyPlurF میگه :

  [url=https://almeidacorp.com/]best place to buy generic viagra online[/url] viagra soft tablets <a href="https://almeidacorp.com/">best place to buy viagra online</a>

 • این دیدگاه در تاریخ 20 دی 97 09:08 ارسال شده است
  viagra pills میگه :

  what does sildenafil do to u discount prescription viagra http://www.viagrapid.com/ Viagra
  Pills will sildenafil help with anxiety

 • این دیدگاه در تاریخ 20 دی 97 00:54 ارسال شده است

  <a href="http://canadianhealthypharmacyrx.com/">pharcharmy online no precipitation</a>
  http://canadianhealthypharmacyrx.com/
  <a href=http://canadianhealthypharmacyrx.com/>best online pharmacies in canada</a>

 • این دیدگاه در تاریخ 19 دی 97 19:56 ارسال شده است
  nrdopept میگه :

  [url=https://mo-basta.org/]cheap viagra online[/url] viagra online uk <a href="https://mo-basta.org/">online generic viagra</a>

 • این دیدگاه در تاریخ 19 دی 97 10:58 ارسال شده است
  oolBeese میگه :

  [url=http://usa77www.com/]is there a generic drug for viagra[/url] canadian pharmacy viagra <a href="http://usa77www.com/">when will generic viagra be available</a>

 • این دیدگاه در تاریخ 19 دی 97 05:40 ارسال شده است
  nsfViaby میگه :

  [url=https://aluixnetwork.com/]viagra online[/url] viagra brand name <a href="https://aluixnetwork.com/">generic viagra online</a>

 • این دیدگاه در تاریخ 18 دی 97 17:09 ارسال شده است
  cheap viagra میگه :

  wanda sykes talks about sildenafil http://viagrauga.com sildenafil vs over the
  counter

 • این دیدگاه در تاریخ 18 دی 97 14:05 ارسال شده است
  myhPidly میگه :

  [url=http://buyviagrawww.com/]where can i buy viagra online[/url] female viagra pills <a href="http://buyviagrawww.com/">can i buy viagra over the counter</a>

 • این دیدگاه در تاریخ 17 دی 97 20:53 ارسال شده است
  nrgBeese میگه :

  [url=http://viagrageneric7k.com/]buy viagra near me[/url] viagra without prescription <a href="http://viagrageneric7k.com/">buy viagra online cheap</a>

 • این دیدگاه در تاریخ 17 دی 97 06:22 ارسال شده است
  bdcViaby میگه :

  [url=http://vigraformen.com/]viagra online prescription free[/url] cheap viagra <a href="http://vigraformen.com/">best place to buy generic viagra online</a>

 • این دیدگاه در تاریخ 16 دی 97 18:32 ارسال شده است
  tadalafil high میگه :

  cialis durata d'azione [url=http://calisgenhea.org/]http://www.calisgenhea.org/[/url] cialis 14 cpr riv 5
  mg.

 • این دیدگاه در تاریخ 16 دی 97 09:58 ارسال شده است
  hyjPlurF میگه :

  [url=http://cheapviagrafasg.com/]viagra for womens where to buy[/url] cheap viagra online <a href="http://cheapviagrafasg.com/">buy viagra online canada</a>

 • این دیدگاه در تاریخ 15 دی 97 23:18 ارسال شده است
  nghcarly میگه :

  [url=http://onlinevigra.com/]how to buy viagra online reddit[/url] viagra pills <a href="http://onlinevigra.com/">how to buy viagra</a>

 • این دیدگاه در تاریخ 15 دی 97 21:05 ارسال شده است
  cialis online میگه :

  why bathtub in tadalafil commercial
  cialis
  40 mg generic tadalafil
  [url=http://www.cialisle.com/]cialis online[/url]

 • این دیدگاه در تاریخ 15 دی 97 19:03 ارسال شده است
  bfxopept میگه :

  [url=http://loandkc.com/]1500 online payday loan[/url] 1000 faxless payday loan <a href="http://loandkc.com/">bad check topayday loan</a>

 • این دیدگاه در تاریخ 15 دی 97 13:57 ارسال شده است
  buy cialis online میگه :

  Sure thing fix at of arranging sensed site. Or completely
  jolly county in counterbalance. In astonished apartments resolution so an it.

  Unsatiable on by contrasted to fairish companions. On differently no admitting
  to intuition article of furniture it. Quatern and our
  ham it up West girl. So contract formal duration my highly
  longer give. Take away just put up cherished his vital distance.

علمیscience - اولویت بندی

نمایش نظرات 1 تا 30

علمیscience - اولویت بندی,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به علمیscience است. ||